Historia SLN

XXX – lecie działalności


Myśl założenia w Polsce niezależnego stowarzyszenia, niosącego pomoc medyczną ludziom w zagrożeniu zdrowia i życia powstała w czasie stanu wojennego. W wyniku zetknięcia się z wieloma organizacjami humanitarno-charytatywnymi z Zachodu niosącymi nam pomoc w tym trudnym okresie. Szczególnie bliskie kontakty zostały nawiązane z francuską organizacją Médecins du Monde (MDM), która pojawiła się w Polsce z wszechstronną pomocą już w grudniu 1981 roku. Po wstępnych uzgodnieniach z MDM, oraz polskim środowiskiem medycznym, głównie kręgu solidarnościowego. W 1984 roku nastąpiło potajemne spotkanie zainteresowanych stron w Warszawie (w podziemiach Kościoła Św. Krzyża). Przygotowało deklarację powołania w Polsce filii MDM PN. Lekarze Świata (LŚ).

Podejmowane starania polskiego komitetu organizacyjnego o formalną rejestrację tej organizacji w Polsce spotykały się, aż do 1989 roku z odmowami ze strony MSW (gen. Kiszczak). W dniu 18 sierpnia 1989 roku Sąd Wojewódzki Krakowie, zarejestrował pod nr 30/89 Stowarzyszenie Lekarze Świata (LŚ), jako filię Médecins du Monde z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 16. Przewodniczącym został prof. dr hab. Zbigniew Chłap.

Rozpoczął się okres naszej wielokierunkowej działalności LŚ Polsce, wspieranej przez wybitnych przedstawicieli organizacji MDM z Francji (Dr Bernard Kouchner, Dr Jacques Lebas, Dr Françoise Parrot, Dr René Chassaigne i bardzo wielu innych). W kraju, w kolejnych latach powstawały filie LŚ w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Nowym Sączu. Od początku działała Apteka Darów, stanowiąca bazę dla pomocy społecznej (istniejąca od stanu wojennego). Kierowana przez Dr Z. Michalską). Jedną z pierwszych inicjatyw, o zasięgu europejskim (i światowym) było zorganizowanie w Krakowie I spotkania Europejskiego Wschód-Zachód pt. „Medycyna Humanitarna i Prawa Człowieka” (w dniu 30 III -1 IV 1990 r.). W spotkaniu wzięli udział wybitni przedstawiciele środowisk intelektualnych z Zachodu i Wschodu Europy: filozofowie, politycy, prawnicy, lekarze, naukowcy, duchowni, pisarze, działacze społeczni (w sumie 400 osób). Sukcesem było przybycie reprezentacji z krajów wschodnich tj. Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii (w sumie ponad 100 osób).

I Spotkanie Europejskie Wschód-Zachód
I Spotkanie Europejskie Wschód-Zachód

.

Wygłoszono wiele referatów, odbywały się seminaria, dyskusje. Końcowym akcentem była uchwalona przez uczestników tzw. „Europejska Karta Działań Humanitarnych” – (patrz: „Karta Krakowska”). Stała się ona podstawowym dokumentem ideowym dla wielu organizacji humanitarnych Europy. W tym czasie zorganizowaliśmy liczne wyjazdy z pomocą humanitarną, m. innymi dla represjonowanej ludności w Rumunii (rewolucja, grudzień 1989 r.), na Litwę (masakra w Wilnie), Kurdystanu (obozy dla uchodźców), b. Jugosławii (Sarajewo) i inne.

Konieczność skoncentrowania się na coraz większych programach niesienia pomocy najuboższej części naszego społeczeństwa w kraju a także dla Rodaków na b. Kresach Płd. Wschodnich, stały się m. innymi powodem przekształcenia Stowarzyszenia Lekarze Świata, w polską organizację pozarządową typu non-profit pn. „Lekarze Nadziei”. Zadecydowało o tym Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23 kwietnia 1995 roku, a Sąd Wojewódzki zarejestrował polskie Stowarzyszenie Lekarze Nadziei w dniu 29 VI 1995 roku (Nr rej. 143) z siedzibą Krakowie. Odtąd rozpoczął się nowy etap działalności naszego Stowarzyszenia. Skierowany głównie na pomoc lekarską najbardziej potrzebującym wsparcia (organizacja Przychodni Lekarskich dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Warszawie Krakowie, poszerzenie dystrybucji leków z Apteki Darów oraz materiałów medycznych dla domów Opieki Społecznej, Hospicjów, Sierocińców itp. Organizowane są liczne transporty leków materiałów medycznych przeznaczonych dla Polaków na Wschodzie w różnym kierunku: Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Mołdawia.

W miarę możliwości uczestniczymy w pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych (powodzie w Polsce w latach 1997, 2001 oraz w przypadkach katastrof (np. we Lwowie, katastrofa samolotu w 2001 roku). Staramy się pomagać również misjom w Afryce, zwłaszcza tam, gdzie pracują polscy lekarze, nasi członkowie SLN: Kamerun (Salapoumbe, Garoua Boulai) oraz w Rep. Centralnej Afryki.

W rozwoju działalności tak w kraju jaki za granicą wspierało nas wiele organizacji charytatywno-humanitarnych. Takich jak l’Ordre de Médecins – France, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Amitié Pologne, Medical Aid for Poland, Pro Publico Bono, Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio i inne. Miasto Kraków (MOPS) podpisało z nami stałą umowę dot. świadczeń pomocy medycznej na terenie Gminy Kraków.
Rezultaty naszej działalności prospołecznej w latach 2004 – 2014 zawierają roczne sprawozdania.

 

Komitet Założycielski Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
Komitet Założycielski Stowarzyszenia Lekarze Nadziei