POWIADOMIENIE O MIEJSCU, TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LEKARZE NADZIEI

Działając w oparciu o treść Uchwał nr 1 i nr 2, podjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r., niniejszym powiadamiam członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (§15 pkt 11 Statutu), które:

odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
przy ulicy Smoleńsk 4 w Krakowie,

dnia 15 października 2022 r., o godzinie 11:00.  (I termin)
dnia 15 października 2022 r., o godzinie 12:00.  (II termin)

Walne Zebranie Członków obradować będzie zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (dalej: „Zebranie”) Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (dalej: „SLN”) przez Przewodniczącego Zarządu Głównego.
 2. Wybory:
  1. Komisji Skrutacyjnej Zebrania,
  2. Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SLN.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej SLN.
 7. Stwierdzenie zakończenia kadencji Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybory władz SLN:
  1. Zarządu Głównego, z jednoczesnym ustaleniem liczby członków Zarządu Głównego,
  2. Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja w przedmiocie zmian w Statucie SLN oraz podjęcie stosownych uchwał.
 10. Informacje bieżące; program działania na 2023 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zebrania.

Jednocześnie informuję, że udział w Walnym Zebraniu Członków będzie możliwy jedynie za okazaniem dowolnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość Członka.

Przewodniczący ZG SLN
dr n. med. Marian Kopciuch

W dniu 02.07.2022 r. w krakowskim Parku im. dra Henryka Jordana odbył się festyn pod hasłem „Czas dla Nadziei„. Organizatorami byli Stowarzyszenie Alpha Polska, Fundacja Davida Hathawaya i parafia Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Krakowie.

Wolontariuszy Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” zaproszono w celu zabezpieczenia opieki przedmedycznej i medycznej.

Festyn został zorganizowany przede wszystkim dla uchodźców z Ukrainy i wspomagających ich polskich gospodarzy.

Na dużej scenie wystąpili m. innymi Lidia i Marcin Pospieszalscy z zespołem poszerzonym o artystów z Ukrainy, artyści Gospel i Jarmuła Band. Zajęcia sportowe prowadziło Stowarzyszenie SIEMACHA, były warsztaty plastyczne, solne oraz różne zabawy. Caritas prowadził punkt konsultacyjny i informacyjny dla uchodźców. Każdy mógł skorzystać z kuchni polowej oferującej specjały kuchni ukraińskiej i polskiej.

Wolontariusze Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” dla zgłaszających się osób przeprowadzali nieodpłatnie: konsultacje medyczne, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, badania analityczne (oznaczano stopień wysycenia hemoglobiny) oraz zlecano stosowne leczenie farmakologiczne. Natomiast po leki należało się zgłosić do Przychodni Lekarskiej dla Bezdomnych i Ubogich w Krakowie ul. Smoleńsk 4 mieszczącej się w budynku Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

W dniu 9.06.2022 r. w przychodni SLN gościliśmy p. Jana Krzysztofa Malkiewicza z Rodziną brata śp. Andrzeja Malkiewicza, który w testamencie przekazał 3 % swojego majątku dla naszego Stowarzyszenia. Okazją do tego spotkania było odsłonięcie tablicy memoratywnej ku czci Andrzeja Malkiewicza. Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy zakupić nowoczesny aparat USG a tym samym poszerzyć diagnostykę medyczną naszych pacjentów.

Na tablicy, oprócz zdjęcia fundatora umieszczono życiorys, który publikujemy poniżej:

Andrzej Malkiewicz urodził się 24 listopada 1927 roku w Krakowie, w rodzinie lekarskiej. Jego ojciec był znanym w Krakowie pediatrą, a dziadek i pradziadek internistami w Baranowiczach i Mińsku.

Andrzej pod koniec II wojny zdał maturę w tajnym systemie nauczania i niedługo po zakończeniu wojny wyjechał do Wielkiej Brytanii do ojca, który w Edynburgu wykładał pediatrię na polskim wydziale lekarskim utworzonym tam podczas wojny.

Od 1946 do 1950 roku Andrzej studiował historię na Uniwersytecie w Edynburgu, a w latach 1950-51 w Magdalen College w Oxfordzie.

W 1952 roku został zaangażowany jako wykładowca historii, na Uniwersytecie Edynburskim, gdzie wykładał aż do emerytury.

Przez większość swego życia w Szkocji, Andrzej kolekcjonował starą broń, starodruki oraz porcelanę i cynę. W roku 2013 ofiarował bibliotece Uniwersytetu w Edynburgu około 300 starodruków. W tym okresie sprzedał też na aukcjach swoje kolekcje broni i innych przedmiotów antycznych, co pozwoliło mu na charytatywne zapisy testamentowe m.in. dla Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

W 2013 roku Andrzej powrócił na stałe do Krakowa i w roku 2019 w wieku 91 lat spoczął w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim.

Andrzej jest pamiętany jako wielki erudyta, niezły poeta-satyryk, oraz tłumacz bajek Ignacego Krasickiego na angielski. Nigdy się nie ożenił i pozostał bardzo dowcipnym, ujmującym starym kawalerem.

Jan Krzysztof Malkiewicz