Historia SLN

XXX – lecie działalności


Myśl założenia w Polsce niezależnego stowarzyszenia, niosącego pomoc medyczną ludziom w zagrożeniu zdrowia i życia powstała w czasie stanu wojennego. W wyniku zetknięcia się z wieloma organizacjami humanitarno-charytatywnymi z Zachodu niosącymi nam pomoc w tym trudnym okresie. Szczególnie bliskie kontakty zostały nawiązane z francuską organizacją Médecins du Monde (MDM). Pojawiła się w Polsce z wszechstronną pomocą już w grudniu 1981 roku. Po wstępnych uzgodnieniach z MDM, oraz polskim środowiskiem medycznym, głównie kręgu solidarnościowego. W 1984 roku nastąpiło potajemne spotkanie zainteresowanych stron w Warszawie (w podziemiach Kościoła Św. Krzyża). Przygotowało deklarację powołania w Polsce filii MDM PN. Lekarze Świata (LŚ).

Podejmowane starania polskiego komitetu organizacyjnego o formalną rejestrację tej organizacji w Polsce spotykały się, aż do 1989 roku z odmowami ze strony MSW (gen. Kiszczak). W dniu 18 sierpnia 1989 roku Sąd Wojewódzki Krakowie, zarejestrował pod nr 30/89 Stowarzyszenie Lekarze Świata (LŚ), jako filię Médecins du Monde z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 16. Przewodniczącym został prof. dr hab. Zbigniew Chłap.

LEKARZE ŚWIATA


Rozpoczął się okres naszej wielokierunkowej działalności LŚ Polsce, wspieranej przez wybitnych przedstawicieli organizacji MDM z Francji (Dr Bernard Kouchner, Dr Jacques Lebas, Dr Françoise Parrot, Dr René Chassaigne i bardzo wielu innych). W kraju, w kolejnych latach powstawały filie LŚ w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Nowym Sączu. Od początku działała Apteka Darów, stanowiąca bazę dla pomocy społecznej (istniejąca od stanu wojennego). Kierowana przez Dr Z. Michalską).

Jedną z pierwszych inicjatyw, o zasięgu europejskim (i światowym) było zorganizowanie w Krakowie I spotkania Europejskiego Wschód-Zachód pt. „Medycyna Humanitarna i Prawa Człowieka” (w dniu 30 III -1 IV 1990 r.). W spotkaniu wzięli udział wybitni przedstawiciele środowisk intelektualnych z Zachodu i Wschodu Europy: filozofowie, politycy, prawnicy, lekarze, naukowcy, duchowni, pisarze, działacze społeczni (w sumie 400 osób). Sukcesem było przybycie reprezentacji z krajów wschodnich tj. Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii (w sumie ponad 100 osób).

Wygłoszono wiele referatów, odbywały się seminaria, dyskusje. Końcowym akcentem była uchwalona przez uczestników tzw. „Europejska Karta Działań Humanitarnych” – (patrz: „Karta Krakowska”). Stała się ona podstawowym dokumentem ideowym dla wielu organizacji humanitarnych Europy. W tym czasie zorganizowaliśmy liczne wyjazdy z pomocą humanitarną, m. in. dla represjonowanej ludności w Rumunii (rewolucja, grudzień 1989 r.), na Litwę (masakra w Wilnie), Kurdystanu (obozy dla uchodźców), b. Jugosławii (Sarajewo) i inne.

I Spotkanie Europejskie Wschód-Zachód
I Spotkanie Europejskie Wschód-Zachód

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI


Konieczność skoncentrowania się na coraz większych programach niesienia pomocy najuboższej części naszego społeczeństwa w kraju a także dla Rodaków na b. Kresach Płd. Wschodnich, stały się m. innymi powodem przekształcenia Stowarzyszenia Lekarze Świata, w polską organizację pozarządową typu non-profit pn. „Lekarze Nadziei”.

Zadecydowało o tym Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23 kwietnia 1995 roku, a Sąd Wojewódzki zarejestrował polskie Stowarzyszenie Lekarze Nadziei w dniu 29 VI 1995 roku (Nr rej. 143) z siedzibą Krakowie. Odtąd rozpoczął się nowy etap działalności naszego Stowarzyszenia. Skierowany głównie na pomoc lekarską najbardziej potrzebującym wsparcia. Organizacja Przychodni Lekarskich dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Warszawie Krakowie, poszerzenie dystrybucji leków z Apteki Darów oraz materiałów medycznych dla domów Opieki Społecznej, Hospicjów, Sierocińców itp.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
Komitet Założycielski Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Organizowane są liczne transporty leków materiałów medycznych  dla Polaków na Wschodzie w różnym kierunku: Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Mołdawia.

W miarę możliwości uczestniczymy w pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych (powodzie w Polsce w latach 1997, 2001 oraz w przypadkach katastrof (np. we Lwowie, katastrofa samolotu w 2001 roku). Staramy się pomagać również misjom w Afryce, zwłaszcza tam, gdzie pracują polscy lekarze, nasi członkowie SLN: Kamerun (Salapoumbe, Garoua Boulai) oraz w Rep. Centralnej Afryki.

W rozwoju działalności tak w kraju jaki za granicą wspierało nas wiele organizacji charytatywno-humanitarnych. Takich jak l’Ordre de Médecins – France, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Amitié Pologne, Medical Aid for Poland, Pro Publico Bono, Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio i inne. Miasto Kraków (MOPS) podpisało z nami stałą umowę dot. świadczeń pomocy medycznej na terenie Gminy Kraków.
Rezultaty naszej działalności prospołecznej zawierają roczne sprawozdania.