STATUT

uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

w dniu 11 września 2004 roku

STOWARZYSZENIE “LEKARZE NADZIEI”

z późn. zm.

PREAMBUŁA

Przekonani, iż działalność humanitarna stanowi nieodłączną część życia społecznego w cywilizowanym świecie,

… świadomi potrzeby objęcia pomocą charytatywną wszystkich ludzi w zagrożeniu zdrowia i życia –

zarówno we własnym kraju jak i poza jego granicami,

… zobowiązujemy się:

nieść pomoc, zwłaszcza medyczną ludziom najbardziej jej potrzebującym,

zapobiegać patologiom społecznym, dyskryminacji i nietolerancji, naruszaniu godności człowieka,

promować zdrowie, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Potwierdzając powyższą deklarację woli członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, uchwalamy niniejszy STATUT.

w Krakowie, dnia 11 września 2004.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo

o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 79, poz. 855 i późniejsze zmiany) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa i emblemat Stowarzyszenia są objęte ochroną prawną.

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak, które zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może działać również za granicą w ramach akcji o charakterze humanitarnym, zgodnie

z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Stowarzyszenie współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi stowarzyszeniami oraz z organizacjami o charakterze humanitarnym i charytatywnym, zwłaszcza o chrześcijańskich zasadach niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak dla realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, na podstawie uchwał Walnego Zebrania.

Inne czasowe formy działalności jak Komisje, Zespoły specjalistów, Kluby, powołuje, nadzoruje i rozwiązuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele, zadania i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:

1) niesienia pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) niesienia pomocy medycznej ludności w zagrożeniu zdrowia i życia w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami, konfliktami wojennymi i uchodźctwem, a ponadto wszystkim osobom cierpiącym fizycznie i moralnie z powodu niepełnosprawności, a także z powodu patologii społecznych, jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia,

3) działalności na rzecz mniejszości narodowych,

4) mobilizowania wszelkich możliwych środków pomocy humanitarnej, medycznej i materialnej,

5) opracowywania i realizacji programów profilaktyki i ochrony ludności przed utratą zdrowia lub życia oraz szczególnie promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży,

6) zwracania uwagi społeczeństwa na pojawiające się problemy będące przedmiotem statutowych zainteresowań Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie wypełnia swoje cele przez:

1) organizowanie i prowadzenie akcji i działań medycznych w kraju, a także misji poza granicami na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, samodzielnie lub we współdziałaniu z instytucjami międzynarodowymi, rządowymi, samorządowymi, a także z organizacjami społecznymi, wspólnotami narodowymi lub regionalnymi tych krajów, w których ma być udzielana pomoc,

2) prowadzenie programów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizujących celem zapobiegania

i przeciwdziałania skutkom patologii społecznych, zwłaszcza w zakresie uzależnień od alkoholu

i narkotyków,

3) przygotowywanie zaplecza materiałowego, w tym także organizowanie zbiórek darów rzeczowych, kwest, imprez na cele charytatywne,

4) pozyskiwanie i wydawanie leków oraz materiałów medycznych w aptekach darów i punktach aptecznych,

5) prowadzenie działalności leczniczej w przychodniach lekarskich dla ludzi bezdomnych i ubogich, zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

6) pozyskiwanie wolontariuszy gotowych pracować społecznie oraz sponsorów wspierających działalność humanitarną.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Członków zwyczajnych

2) Członków wspierających

3) Członków honorowych

ad. 1). członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, szczególnie lekarze, oraz inni pracownicy ochrony zdrowia, jak również osoby zainteresowane realizowaniem celów statutowych Stowarzyszenia. Osoby te, zarówno obywatele RP jak i obcokrajowcy, powinny wyrazić chęć należenia do Stowarzyszenia podpisując Deklarację członkowską (wzór Deklaracji członkowskiej stanowi załącznik do niniejszego Statutu).

ad. 2). członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne wyrażające chęć oddania istotnych usług na rzecz Stowarzyszenia lub przynoszące mu pomoc materialną.

ad. 3). członkami honorowymi są osoby fizyczne, z kraju i z zagranicy, które za szczególne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia lub za wyróżniające działania humanitarne otrzymały tę godność uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Prawa i obowiązki członków

1) Wszyscy członkowie mają prawo do uczestniczenia w Walnych zebraniach zwyczajnych

i nadzwyczajnych, oraz w spotkaniach związanych z realizacją zadań statutowych,

2) Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia posiadają członkowie zwyczajni,

3) Obowiązkiem każdego członka jest przestrzeganie Statutu, działanie na rzecz Stowarzyszenia, oraz regularne płacenie składek (z wyjątkiem zwolnionych z tego obowiązku),

4) Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego jest pisemne poparcie jego kandydatury przez dwóch członków wprowadzających, którymi mogą być członkowie Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziałów Stowarzyszenia,

5) Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 11

Utrata członkostwa w Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1) dobrowolnej rezygnacji,

2) śmierci członka,

3) skreślenia z listy członków przez Zarząd z ważnych powodów jak : naruszenie Statutu, nieopłacenie składek przez okres przekraczający 12 miesięcy, naruszenie obowiązujących norm prawnych lub etycznych.

§ 12

Od decyzji Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia w poczet członków lub o skreśleniu ich z listy, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Główny

3) Główna Komisja Rewizyjna

§ 14

Postanowienia ogólne:

1) Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków,

2) Za zgodą Walnego Zebrania, Członkowie Władz mogą pełnić funkcję dłużej niż przez okres jednej kadencji,

3) W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia (Oddziału) w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu,

4) Uchwały władz Stowarzyszenia/Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, o ile statut nie stanowi inaczej,

5) Na podstawie uchwały pełnego składu, Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Walne Zebranie Członków

§ 15

1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,

2) W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście

3) Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne,

4) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku jako sprawozdawcze oraz raz na pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze,

5) Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,

6) Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz,

7) Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

8) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd Główny, a także na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub większości zarządów oddziałów albo 1/3 członków Stowarzyszenia,

9) Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane,

10) Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 14 dni od podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku,

11) O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania,

12) Jeśli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa członków, wówczas w drugim terminie może ono obradować bez względu na liczbę obecnych. Przewidywany drugi termin Zebrania powinien być podany w zawiadomieniu o Zebraniu.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) uchwalenie Statutu i jego zmian,

2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3) wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia,

4) ustalanie długofalowych programów działania Stowarzyszenia,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Główny

§ 17

1) Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,

2) Zarząd Główny składa się z pięciu do siedmiu członków (w tym Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik, Sekretarz i członkowie). Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Liczbę członków Zarządu Głównego ustala Walne Zebranie,

3) Zarząd Główny może powołać Prezydium Zarządu, które składa się z Przewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza, bądź innego członka Zarządu, które upoważnione jest do podejmowania decyzji w sprawach pilnych lub wymagających natychmiastowych działań (misje z pomocą humanitarną),

4) Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny,

5) Posiedzenia Zarządu Głównego we wszystkich sprawach związanych z zakresem działalności Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy, lub na wniosek większości członków Zarządu, w terminie do 14 dni od chwili zgłoszenia wniosku,

6) Zarząd Główny może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 18

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4) ustalenie budżetu Stowarzyszenia,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

9) zawieranie porozumień z członkami wspierającymi,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

12) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby a także nadania osobowości prawnej,

13) powoływanie czasowych form działalności jak komisje specjalistów, zespoły problemowe

i kluby wspierające działalność Stowarzyszenia,

14) koordynowanie działalności jednostek terenowych (oddziałów),

15) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest sprzeczna lub niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

16) określanie zadań bieżących Stowarzyszenia,

17) podejmowanie decyzji w sprawie określenia jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nieodpłatne,

18) podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii,

19) w razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez walne Zebranie Członków Oddziału.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 19

1) Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

2) Główna Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków,

3) Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym z przewodniczącego i 2-4 członków.

§ 20

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Oddziałów,

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 21

1) Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków,

2) Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

3) Główna Komisja Rewizyjna/Oddziału jest niezależna od Zarządu/Zarządu Oddziału,

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej:

– nie mogą być członkami organu zarządzającego i pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 22

Główna Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zebranie Członków lub na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – Oddziały i ich władze

§ 23

1) Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały,

2) Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi,

3) Oddział może uzyskać osobowość prawną, za zgodą Zarządu Głównego,

4) Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

– zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania,

– złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału,

5) Władzami Oddziału są:

– Walne Zebranie Członków Oddziału,

– Zarząd Oddziału,

– Komisja Rewizyjna Oddziału (jest powoływana jeżeli Oddział posiada osobowość prawną).

§ 24

Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 25

Za zgodą Walnego Zebrania, Członkowie Władz Oddziału mogą pełnić funkcję dłużej niż przez okres jednej kadencji.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 26

1) Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2) Walne zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 27

Do zadań zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programu działania oddziału,

2) wybór i odwoływanie władz oddziału,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

§ 28

W zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału,

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 29

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.

Postanowienia § 15 ust. 4, 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 30

1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1. z własnej inicjatywy,

2. na żądanie Zarządu Głównego,

3. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4. na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych oddziału.

2) Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku,

3) W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału (o ile Oddział ma własną Komisję lub Główna Komisja Rewizyjna),

4) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 31

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania.

§ 32

1) Zarząd Oddziału jest wybierany na Walnym Zebraniu Członków Oddziału, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych oddziału uprawnionych do głosowania (kworum),

2) Zarząd Oddziału składa się od trzech do pięciu członków, w tym z: przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz członków,

3) Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,

4) Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 33

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

3) zarządzanie majątkiem Oddziału ,

4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

5) zaciąganie zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych upoważnień,

6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich wykluczenie z powodu naruszenia zasad określonych w § 11,

7) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

9) składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności dla Zarządu Głównego, oraz na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 34

Zarząd Oddziału może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków Oddziału na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej / Oddziału lub na pisemny wniosek bezwzględnej większości członków zwyczajnych Oddziału.

§ 35

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 36

1) Oddział, który chce uzyskać osobowość prawną musi mieć Komisję Rewizyjną Oddziału, w innym przypadku funkcje kontrolne sprawuje Główna Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków Oddziału (kworum),

4) Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków (przewodniczącego i dwóch członków),

5) Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału,

6) Postanowienia § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 37

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, kontrola musi być przeprowadzona przynajmniej raz w roku,

2) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Oddziału,

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

7) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.

§ 39

1) Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1. składki członkowskie,

2. darowizny, zapisy i spadki,

3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (wpływy z własnej działalności lub z majątku Stowarzyszenia),

4. dotacje,

5. nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, lub oddane w wieczyste użytkowanie,

6. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia.

7.działalność statutowa odpłatna

2) Wysokość kwoty pochodzącej ze składek członkowskich i ewent. innych wpływów, które Zarząd Oddziału powinien odprowadzić na konto Zarządu Głównego, ustala Walne Zebranie Stowarzyszenia,

3) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 40

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 41

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego stosownie do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003.

§ 42

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego (Zarządu Oddziału – posiadającego osobowość prawną) działających łącznie: w tym zawsze Przewodniczącego .

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu Głównego (Zarządu Oddziału) w osobie: przewodniczącego.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 43

1) Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami.