Bezdomność jest szeroko rozumianym problemem społecznym zarówno w aspekcie socjologicznym jak i psychologicznym.  Wieloaspektowość tego zjawiska wynika z szeregu przyczyn prowadzących do bezdomności. Jest to zatem względnie trwała sytuacja człowieka nie posiadającego własnego mieszkania albo w ogóle pozbawionego dachu nad głową. Wśród tej grupy można wyróżnić osoby bezdomne z przymusu, bądź z wyboru. Problemem społecznym jest brak zatrudnienia a co za tym idzie brak możliwości korzystania ze świadczeń medycznych przysługujących osobom ubezpieczonym. Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei prowadzące Przychodnię dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych przy ul. Smoleńsk w Krakowie, stara się realizować swoje przesłanie o prawie do godnego traktowania ludzi wykluczonych, w ramach pomocy medycznej.                                                     Osoby bezdomne są znacznie bardziej narażone na występowanie chorób cywilizacyjnych, przewlekłych, zakaźnych. Starając się wypełniać swoją misję, SLN podejmuje różne działania, nie tylko lecznicze, ale też profilaktyczne. W ub roku zaowocowało to przeprowadzeniem badań profilaktycznych w populacji osób bezdomnych, zmierzających do wykrycia zakażenia gruźlicą i zapobiegania  rozprzestrzenianiu się choroby. Badania przeprowadzono ze środków MOPS  w Krakowie . Okres realizacji  I edycji  lipiec – wrzesień 2019 i II edycji od października do grudnia 2019 . W trakcie realizacji programu napotkano na szereg trudności, wynikającej ze specyfiki grupy badanych pacjentów; nie zgłaszanie się w wyznaczonych terminach do badań a potem na wizytę lekarską, brak możliwości kontaktu z pacjentem (brak tel. lub fałszywy nr), podejrzenie fałszowania badań plwociny (co zmusiło do aneksowanie I edycji badania w celu zamiany badania plwociny na testy IGRA), brak wiarygodnego wywiadu, brak wcześniejszej dokumentacji medycznej i radiologicznej, brak objęcia świadczeniami społecznej służby zdrowia w sytuacjach wymagających dalszych badań lub leczenia innego niż gruźlicy. Obserwując te trudności modyfikowano procedury realizacji programu, w celu uzyskania jak największej wiarygodności. W ramach programu przebadano 60 pacjentów z objawami ze strony układu oddechowego lub podającymi kontakt z osobami chorymi. Badano nie tylko pacjentów zgłaszających się do Przychodni, ale również panie pielęgniarki badały kontakty w Przytulisku Brata Alberta. U wszystkich pacjentów z objawami lub podejrzanych, wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej w Pracowni Radiologicznej przy ulicy Smoleńsk. Testy wydzielania interferonu gamma T-SPOT .TB  były wykonywane w Pracowni Bakteriologii Prątka ul. Ułanów. Nad koordynacją wszystkich działań, pobieraniem badań, przewożeniem materiału do analizy, dokumentacją medyczną, czuwał personel lekarski (drdr K. Komnata, A .Kopta, M. Kopciuch ) oraz   pielęgniarski ( Z. Zachara ,K. Sarek) . Taka współpraca zaowocowała wykryciem dwóch przypadków zachorowania gruźlicy oraz  jednej wznowy gruźlicy. Stwierdzono jeden przypadek odmy opłucnowej i kilka przypadków zmian zapalnych oraz zmian poswoistych. Zgodnie z rozpoznaniem pacjenci byli poddani leczeniu szpitalnemu bądź też swoistemu leczeniu farmakologicznemu . Łącznie udzielono ponad stu porad lekarskich.    

Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc przy realizacji programu profilaktyki gruźlicy wśród bezdomnych.               

Wydaje się, że wszystkie akcje profilaktyczne zmierzające do ograniczenia zachorowań w tej grupie społecznej powinny nadal znajdować wsparcie organów samorządowych.