W dniach 24–26.09.2020 odbyła się organizowana po raz trzeci międzynarodowa konferencja naukowa – International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences (3rd ICPMS), która ze względu na sytuację epidemiologiczną została przeprowadzona w trybie online. Tematem przewodnim konferencji – której hasło brzmiało: „PATHOPHYSIOLOGICAL, PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF THE ENVIRONMENTAL POLLUTION” – były wieloaspektowe zagadnienia związane ze skażeniem środowiska i jego szeroko rozumianym wpływem na zdrowie.

3rd ICPMS odbywała się pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego oraz przy wsparciu Władz wszystkich Wydziałów Collegium Medicum UJ w szczególności Wydziału Farmaceutycznego (Dziekan – prof. dr hab. Jacek Sapa), jak również ośrodków naukowych z zagranicy: Wydziału Lekarskiego z Martin (Słowacja) pod kierownictwem Pani Dziekan prof. Andrei Calkovskiej oraz Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Szeged pod kierownictwem Dziekana prof. Istvana ZUPKO – wszyscy mający status współorganizatorów, co jest novum w tego rodzaju przedsięwzięciach. Na podkreślenie zasługuje również duże wsparcie ze strony samorządów lekarskich i farmaceutycznych: Samorządu Lekarskiego pod Przewodnictwem Prezesa NRL prof. dr hab. Andrzeja Matyji, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Roberta Stępnia, Samorządu Aptekarskiego pod przewodnictwem Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Elżbiety Rutkowskiej-Piotrowskiej, Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran, a także Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusza Pluty. Uczestnicy 3rd ICPMS zgłosili 156 doniesień zjazdowych, w tym przedstawiono 54 postery w formie elektronicznej oraz łącznie 23 prezentacje ustne. Baza koordynująca całe przedsięwzięcie znajdowała się na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, gdzie Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego w tym w szczególności Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. dr hab. Jacek Sapa i Prodziekan prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski, udzieliły wszelkiego potrzebnego wsparcia.

 

Honorowe wykłady inauguracyjne wygłosili:

 

Prof. dr hab. Soňa FRAŇOVÁ z Wydz. Lek. w Martin (Słowacja)

Temat: Pharmacotherapy of allergic asthma in experimental conditions.

 

Prof. dr hab. Zsolt SZAKONYI z Wydz. Farmaceutycznego w Szeged

Temat: Synthesis, chemical and biological application of steviol – and isosteviol-based diterpenoids, obtained from Stevia rebaudiana L.

 

Prof. dr hab. Tomasz BRZOZOWSKI z Wydz. Lek. UJ

Temat: Physiological and pharmacological treatment of inflammatory bowel disease (IBD), the real problem in gastroenterology of XXI century. Evidence from experimental and clinical medicine.

 

W trakcie konferencji został zaprezentowany też wykład dr n.med. Mariana KOPCIUCHA, Prezesa Stowarzyszenia Lekarze Nadziei na temat gruźlicy w środowisku ludzi bezdomnych (Tuberculosis among the homeless in Cracow).
Na uwagę zasługuje również fakt, że poza naukowcami z Polski, Słowacji i Węgier w 3rd ICPMS brali również udział przedstawiciele z Niemiec, Włoch, Iranu i Maroka.Międzynarodowe Jury w składzie: dr hab. Joanna Gdula-Argasińska, Dr. Henrieta Škovierová oraz dr hab. Viktória Szűts oceniające prezentacje ustne w specjalnej sesji młodych naukowców uznało jako najlepsze wystąpienie Elizy Matuszewskiej zatytułowane: Levels of selected heavy metals in polish bee pollen, royal jelly, and propolis. Natomiast wyróżnione zostały wystąpienia Jana Lazura: Bioelements accumulation by Agaricus bisporus fruiting bodies during cultivation proces oraz oraz Karoliny Nowak: Regulation of estrogen receptors and nf-κb in methylparaben-stimulated human neutrophils. W drodze internetowego głosowania wszystkich aktywnych uczestników Konferencji za najlepszy plakat (oczywiście prezentowany poprzez stronę internetową konferencji) uznano pracę: Ákos Fazekas i współautorzy pod tytułem Possibilities of applying modified polymer membranes for wastewater treatment.

Podziękowania za wysoce kompetentną obsługę komputerową należą się P. mgr Tomaszowi Majchrzakowi z Ośrodka Komputerowego UJ CM oraz studentowi V roku kierunku farmacja a zarazem Przewodniczącemu Sekcji PTFarm Młoda Farmacja Janowi Lazurowi i jednocześnie Przewodniczącemu Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych UJ CM, dzięki którym całe przedsięwzięcie zostało sprawnie przeprowadzone.

Obszerne materiały z przeprowadzonej 3rd ICPMS wraz ze streszczeniami zostaną wydane w postaci Książki Zjazdowej z numerem ISBN pod nadzorem głównych organizatorów ze strony polskiej w osobach prof. dr hab. Bożeny Muszyńskiej, prof. dr hab. med. Dariusza Adamka oraz prof. dr hab. Włodzimierza Opoki.

Kolejna konferencja ICPMS jest planowana na 2022 r. w Martin – Słowacja.

 

Prof. dr hab. Bożena Muszyńska,
prof. dr hab. med. Dariusz Adamek,
prof. dr hab. Włodzimierz Opoka