Sprawozdanie z realizacji umowy o praktyki studenckie pomiędzy Wydziałem Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego a Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei

W nawiązaniu do umowy o praktyki studenckie z września 2020 r. przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei dr n. med. Marian Kopciuch oraz prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, dziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ponowili w dniu 13.07.2021 r. – przerwaną przez pandemię – podpisaną umowę o realizację praktyk studenckich dla kierunku Psychologia. Podpisanie umowy poprzedziło spotkanie władz Stowarzyszenia z władzami Wydziału, na którym omówiono cele i zasady współpracy. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei na mocy umowy zapewnia realizację praktyk zgodnie z przedłożonym przez studenta programem, zapewnia studentom opiekę kierownika lub wyznaczonego opiekuna, zapoznaje studentów z przepisami porządkowymi oraz wewnętrznymi procedurami w zakresie zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązującymi na terenie Przychodni, pozostającymi w zgodności z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego; zapoznaje studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej lub innymi aktami prawa obowiązującymi studenta w czasie praktyki, umożliwia opiekunowi dydaktycznemu sprawowania nadzoru dydaktycznego nad praktyką, potwierdza przebieg i fakt odbycia praktyki w dzienniczku praktyk.

Głównym celem praktyk jest nabycie umiejętności wsparcia i niesienia pomocy psychologicznej osobom korzystających z usług oferowanych przez Przychodnię. Podpisanie umowy skutkuje również podejmowaniem przez obie strony działań o charakterze naukowym i badawczym (np. organizowanie wspólnych konferencji poświęconych problemom osób bezdomnych i ubogich) oraz badaniami dotyczącymi kondycji psychicznej i zdrowotnej beneficjentów usług oferowanych przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei. Sytuacja pandemii i praca w rygorze sanitarnym mocno ograniczyła aktywność studentów, jednak pierwsi praktykanci już zdobywają zawodowe doświadczenia w Przychodni przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.