20 lutego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie projektu pilotażowego interwencji w zakresie badań przesiewowych zachorowań na gruźlicę.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i Specjalnego wysłannika ds. reagowania kryzysowego na Ukrainie, zawartymi w piśmie do Wojewody Małopolskiego, istnieje silna potrzeba zintensyfikowania działań celem monitorowania osób zakażonych gruźlicą i opracowania w Polsce opartych na dowodach strategii badań przesiewowych w kierunku gruźlicy.

W tym zakresie WHO zaproponowało współpracę z podmiotami i instytucjami z terenu województwa małopolskiego w celu wspólnej realizacji projektu pilotażowego, zakładającego stworzenie i przetestowanie modelu skutecznych interwencji w zakresie badań przesiewowych na gruźlicę, z potencjalną możliwością skalowania do poziomu krajowego.

Plan działań w sprawie gruźlicy na lata 2023-2030 dla Regionu Europejskiego WHO, zatwierdzony przez wszystkie państwa członkowskie Europy, zawiera wytyczne dla krajów dotyczące wdrożenia ich krajowych reakcji i strategii na rzecz zwalczania gruźlicy, aby umożliwić Regionowi osiągniecie celów globalnej strategii zwalczania gruźlicy.

Na spotkaniu, 22 września 2023 w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ odbyło się drugie spotkanie wysokiego szczebla dotyczącego walki z gruźlicą, podczas którego Polska była współorganizatorem deklaracji politycznej o zakończeniu epidemii do 2030.

W kontekście tych ustaleń 20 lutego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące badań przesiewowych na gruźlicę z udziałem podmiotów i placówek medycznych. Na spotkaniu nie zabrakło także przewodniczącego ZG SLN – dr n. med. – Mariana Kopciucha, który żywo uczestniczył w dyskusji. Podkreślenia wymaga także szczególna sytuacja wynikająca z stosunkowo dużej liczby ukraińskich uchodźców przebywających obecnie na terenie Małopolski, którzy objęci są wsparciem medycznym w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

autor J.B.