POWIADOMIENIE O MIEJSCU, TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LEKARZE NADZIEI

Działając w oparciu o treść Uchwał nr 1 i nr 2, podjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r., niniejszym powiadamiam członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (§15 pkt 11 Statutu), które:

odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
przy ulicy Smoleńsk 4 w Krakowie,

dnia 15 października 2022 r., o godzinie 11:00.  (I termin)
dnia 15 października 2022 r., o godzinie 12:00.  (II termin)

Walne Zebranie Członków obradować będzie zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (dalej: „Zebranie”) Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (dalej: „SLN”) przez Przewodniczącego Zarządu Głównego.
 2. Wybory:
  1. Komisji Skrutacyjnej Zebrania,
  2. Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SLN.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej SLN.
 7. Stwierdzenie zakończenia kadencji Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybory władz SLN:
  1. Zarządu Głównego, z jednoczesnym ustaleniem liczby członków Zarządu Głównego,
  2. Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja w przedmiocie zmian w Statucie SLN oraz podjęcie stosownych uchwał.
 10. Informacje bieżące; program działania na 2023 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zebrania.

Jednocześnie informuję, że udział w Walnym Zebraniu Członków będzie możliwy jedynie za okazaniem dowolnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość Członka.

Przewodniczący ZG SLN
dr n. med. Marian Kopciuch