Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2020

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

2. Wybranie Przewodniczącego oraz sekretarza zebrania – głosowanie jawne.

3. Wybranie członków komisji Statutowych – głosowanie jawne.

  • Mandatowo-Skrutacyjnej
  • Uchwał i wniosków

4. Przedstawienie projektu porządku obrad, wniesienie propozycji ewentualnych
zmian i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania – głosowanie jawne.

5. Komunikat komisji statutowych (ukonstytuowanie).

6. Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

7. Prezentacja sprawozdań merytorycznych za rok 2020:

  • Oddział w Krakowie
  • Oddział w Warszawie
  • Zarząd Główny

8.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego – głosowanie jawne.

10. Prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2020.

11. Dyskusja nad sprawozdaniem.

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – głosowanie jawne.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Sprawozdanie komisji ds. Uchwał i wniosków.

15. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych spraw przez komisji Uchwał i wniosków.

16. Zakończenie obrad.