UCHWAŁA
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA LEKARZE NADZIEI
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
PODJĘTA W DRODZE INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA GŁOSÓW

§1

Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei z siedzibą w Krakowie, niniejszym na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, odwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, które miało odbyć się w dniu 15 października 2022 r., jednocześnie ustalając, iż Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei odbędzie się w dniu 26 listopada 2022 r., o godzinie 12:00 (I Termin), w sali konferencyjnej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ulicy Smoleńsk 4 w Krakowie. II Termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei ustala się na dzień 26 listopada 2022 r., na godzinę 12:30, w sali konferencyjnej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ulicy Smoleńsk 4 w Krakowie. Powyższa decyzja wynika z woli przekazania Stowarzyszeniu „Jesteśmy Nadzieją” części majątku Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”, co wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Wobec braku dysponowania projektem umowy, mającej za przedmiot przekazanie majątku, jak również protokołu z wyszczególnieniem składników majątku, podjęcie ww. uchwały jest niemożliwe, a co za tym idzie – odbycie Walnego Zebrania Członków w dniu 15 października 2022 r. – niecelowe. 

§2

Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei z siedzibą w Krakowie, niniejszym na podstawie § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, postanawia, iż członkowie Stowarzyszenia zostaną powiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: https://sln.org.pl

§3

Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei postanawia zobowiązać swoich członków do indywidualnego, bezpośredniego poinformowania członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania w ten sposób, że:

 • Pani Maria Sielicka – Gracka i Pani Agnieszka Fill – członków Stowarzyszenia zaangażowanych w działalność prowadzoną na terenie województwa mazowieckiego, w tym w działalność Przychodni dla Bezdomnych im. Marii Zoll- Czarneckiej w Warszawie,
 • Pan Marian Kopciuch, Pani Bożena Muszyńska, Pani Małgorzata Leśniak i Pani Małgorzata Woś – członków Stowarzyszenia zaangażowanych w działalność prowadzoną na terenie województwa małopolskiego.

§4

Walne Zebranie Członków, w dniu 26 listopada 2022 r., obradować będzie zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (dalej: „Zebranie”) Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (dalej: „SLN”) przez Przewodniczącego Zarządu Głównego.
 2. Wybory:
  1. Komisji Skrutacyjnej Zebrania,
  2. Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania części majątku SLN Stowarzyszeniu „Jesteśmy Nadzieją”.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SLN.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej SLN.
 8. Stwierdzenie zakończenia kadencji Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybory władz SLN:
  1. Zarządu Głównego, z jednoczesnym ustaleniem liczby członków Zarządu Głównego,
  2. Głównej Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja w przedmiocie zmian w Statucie SLN oraz podjęcie stosownych uchwał.
 11. Informacje bieżące; program działania na 2023 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zebrania.


Oddano pięć głosów za podjęciem uchwały.

Przewodniczący ZG SLN
dr n.med. Marian Kopciuch