Proponowany porządek obrad
29 czerwca 2024 roku

 1. Przywitanie i otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei – Przewodniczący ZG SLN dr n.med. Marian Kopciuch.
 2. Wybranie przewodniczącego obrad – głosowanie jawne.
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez wybranego przewodniczącego.
 4. Przyjęcie przedstawionego projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei – głosowanie jawne.
 5. Wybranie sekretarza obrad i protokolanta – głosowanie jawne.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby – głosowanie jawne.
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków – 2 osoby – głosowanie jawne.
 8. Komunikat komisji statutowych (komisje ze swojego grona wybierają przewodniczących i sekretarzy).
 9. Przedstawienie aktualnej sytuacji Stowarzyszenia – dr n.med. M. Kopciuch.
 10. Stwierdzenie prawomocności obrad – komisja skrutacyjna.
 11. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego.
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2023.
  2. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023.
 15. Wybory uzupełniające władz statutowych SLN:
  1. Zarządu Oddziału Krakowskiego – głosowanie tajne.
  2. Zarządu Głównego – głosowanie tajne.
  3. Głównej Komisji Rewizyjnej – głosowanie tajne.
 16. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków:
  1. uchwał zgłoszonych w trakcie zebrania.
  2. wniosków zgłoszonych w dyskusji lub w trakcie zebrania.
 17. Wystąpienia członków (wolne głosy).
 18. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków będzie możliwy za okazaniem dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem członka, z zastrzeżeniem bezpośredniości (brak możliwości udziału i głosowania przez pełnomocnika).