W dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7 w Krakowie odbyło się spotkanie
pracowników Apteki Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej (ul. Na Błonia 1 w
Krakowie) z pracownikami Charytatywnego Punktu Aptecznego d. Apteki Darów na os. Dywizjonu
303 w Krakowie. Celem spotkania było przekazanie części leków Apteki SPO im. Anny Fiszerowej dla
Apteki SLN. Dla przypomnienia – Apteka SPO od początku pandemii zawiesiła swoją działalność w
związku z zamknięciem Przychodni. Uczestnicy spotkania – w większości działający od czasu
powstania Solidarności – wspominali początki działalności obu Aptek, podkreślali olbrzymią pomoc w
dostawie leków ze strony krajów Europy Zachodniej, a w szczególności Francji, Włoch i Niemiec.
Obecnie pomoc ta przebiega w znacznie ograniczonym zakresie i głównie dotyczy okresowych dostaw
leków z Niemiec i Włoch. Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie ze strony
uczestników spotkania dla Pani mgr Elżbiety Duńskiej – wieloletniej kierowniczki Charytatywnego
Punktu Aptecznego d. Apteki Darów SLN, kończącej pracę w SLN.

Kraków 23.04.2020 r.

Szanowni Państwo
Pan
Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski
Pan
Robert Stępień
Prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie

Odpowiadając na apel Pana Wojewody Małopolski i Prezesa OIL w Krakowie w imieniu
Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei z siedzibą w Krakowie ,zgłaszam zwiększenie liczby godzin przyjęć w
ciągu tygodnia dla pacjentów w Przychodni Lekarskiej SLN dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich przy ul.
Smoleńsk 4 w Centrum Dzieła Św. Ojca Pio


Pragnę zaznaczyć ,że od początku ogłoszonej epidemii koronawirusa utrzymaliśmy przyjęcia w
Przychodni SLN dla bezdomnych pacjentów , pomimo braku środków finansowych na zakup środków
ochrony osobistej dla personelu (maseczek ,fartuchów jednorazowych ,przyłbic itp)


Jedyną naszą ochroną podczas przyjęć- oprócz badania temperatury ciała pacjenta –było zachowanie
bezpiecznej odległości oraz „ zdobyte” maseczki. W wyniku braku odzieży ochronnej część personelu
przebyła infekcje dróg oddechowych (leczeniem objęto trzech lekarzy, dwie pielęgniarki ). Na
szczęście , ze skierowanych z naszej Przychodni SLN pacjentów z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem wyniki testów – jak dotychczas –są ujemne .


W Punkcie Charytatywnym Wydawania Leków zlokalizowanym na Os. Dywizjonu 303 ,Pawilon 1
nadal wydajemy bezpłatnie leki osobom mającym trudności w ich uzyskaniu.


Od Prezesa OIL w Krakowie Dr Roberta Stępnia uzyskaliśmy zapewnienie przyznania odzieży
ochronnej dla personelu Przychodni SLN oraz Punktu Charytatywnego Wydawania Leków.


Miejmy nadzieję ,że wspólnymi siłami zdołamy pomoc potrzebującym ,dając nadzieję ,że nie
pozostaną sami w trudnych sytuacjach w których przyszło im i nam żyć- mimo wszystko.

Z wyrazami szacunku
Marian Kopciuch
Przewodniczący ZG SLN

Bezdomność jest szeroko rozumianym problemem społecznym zarówno w aspekcie socjologicznym jak i psychologicznym.  Wieloaspektowość tego zjawiska wynika z szeregu przyczyn prowadzących do bezdomności. Jest to zatem względnie trwała sytuacja człowieka nie posiadającego własnego mieszkania albo w ogóle pozbawionego dachu nad głową. Wśród tej grupy można wyróżnić osoby bezdomne z przymusu, bądź z wyboru. Problemem społecznym jest brak zatrudnienia a co za tym idzie brak możliwości korzystania ze świadczeń medycznych przysługujących osobom ubezpieczonym. Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei prowadzące Przychodnię dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych przy ul. Smoleńsk w Krakowie, stara się realizować swoje przesłanie o prawie do godnego traktowania ludzi wykluczonych, w ramach pomocy medycznej.                                                     Osoby bezdomne są znacznie bardziej narażone na występowanie chorób cywilizacyjnych, przewlekłych, zakaźnych. Starając się wypełniać swoją misję, SLN podejmuje różne działania, nie tylko lecznicze, ale też profilaktyczne. W ub roku zaowocowało to przeprowadzeniem badań profilaktycznych w populacji osób bezdomnych, zmierzających do wykrycia zakażenia gruźlicą i zapobiegania  rozprzestrzenianiu się choroby. Badania przeprowadzono ze środków MOPS  w Krakowie . Okres realizacji  I edycji  lipiec – wrzesień 2019 i II edycji od października do grudnia 2019 . W trakcie realizacji programu napotkano na szereg trudności, wynikającej ze specyfiki grupy badanych pacjentów; nie zgłaszanie się w wyznaczonych terminach do badań a potem na wizytę lekarską, brak możliwości kontaktu z pacjentem (brak tel. lub fałszywy nr), podejrzenie fałszowania badań plwociny (co zmusiło do aneksowanie I edycji badania w celu zamiany badania plwociny na testy IGRA), brak wiarygodnego wywiadu, brak wcześniejszej dokumentacji medycznej i radiologicznej, brak objęcia świadczeniami społecznej służby zdrowia w sytuacjach wymagających dalszych badań lub leczenia innego niż gruźlicy. Obserwując te trudności modyfikowano procedury realizacji programu, w celu uzyskania jak największej wiarygodności. W ramach programu przebadano 60 pacjentów z objawami ze strony układu oddechowego lub podającymi kontakt z osobami chorymi. Badano nie tylko pacjentów zgłaszających się do Przychodni, ale również panie pielęgniarki badały kontakty w Przytulisku Brata Alberta. U wszystkich pacjentów z objawami lub podejrzanych, wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej w Pracowni Radiologicznej przy ulicy Smoleńsk. Testy wydzielania interferonu gamma T-SPOT .TB  były wykonywane w Pracowni Bakteriologii Prątka ul. Ułanów. Nad koordynacją wszystkich działań, pobieraniem badań, przewożeniem materiału do analizy, dokumentacją medyczną, czuwał personel lekarski (drdr K. Komnata, A .Kopta, M. Kopciuch ) oraz   pielęgniarski ( Z. Zachara ,K. Sarek) . Taka współpraca zaowocowała wykryciem dwóch przypadków zachorowania gruźlicy oraz  jednej wznowy gruźlicy. Stwierdzono jeden przypadek odmy opłucnowej i kilka przypadków zmian zapalnych oraz zmian poswoistych. Zgodnie z rozpoznaniem pacjenci byli poddani leczeniu szpitalnemu bądź też swoistemu leczeniu farmakologicznemu . Łącznie udzielono ponad stu porad lekarskich.    

Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc przy realizacji programu profilaktyki gruźlicy wśród bezdomnych.               

Wydaje się, że wszystkie akcje profilaktyczne zmierzające do ograniczenia zachorowań w tej grupie społecznej powinny nadal znajdować wsparcie organów samorządowych.