IV ŚWIATOWE DNI UBOGICH

Ze względu na pandemię IV Światowe Dni Ubogich odbyły się w zmienionej formule. Zgodnie z ustaleniami Dyrekcji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – przy wzmocnionej obsadzie lekarskiej, farmaceutów i pielęgniarek  zwiększono liczbę przyjęć ubogich i bezdomnych pacjentów w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Zgłaszający się ubodzy pacjenci z całego województwa małopolskiego ,po badaniu lekarskim wg rozpoznanych jednostek chorobowych  otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, kierowano na badania diagnostyczne.

Udzielono 173 pacjentom pomocy medycznej; dwóch pacjentów ze względu na stan zagrażający życiu zostało skierowanych do szpitala. Należy wspomnieć, że nasza działalność ma między innymi charakter osłonowy dla mieszkańców miasta przed przenoszeniem różnych chorób infekcyjnych.

Do przeprowadzenia tej akcji otrzymaliśmy finansowe wsparcie jedynie ze strony OIL w Krakowie oraz pomoc logistyczną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący

ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Pożegnanie Dr. med. Czesława Żurowskiego

W dniu 8 września 2020 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnaliśmy Dr. med. Czesława Żurowskiego, Honorowego Członka SLN, wieloletniego Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Krakowskiego SLN, Kierownika Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych.

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowną pomoc medyczną. Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka pozostanie niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza. Był obdarzony wyjątkowym zaufaniem społecznym, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Nie da się wyrazić słowami pustki, jaką po sobie pozostawił.
Warto tutaj przytoczyć przesłane pożegnanie prof. Zbigniewa Chłapa o Dr. Czesławie Żurowskim, które odczytałem w czasie mojej mowy pożegnalnej, a które oddają naszą wspólną ocenę tego
wspaniałego człowieka:
„Żegnam Cię dziś, Drogi Przyjacielu i Kolego, i poczytuję sobie za zaszczyt, iż przez długie lata mogłem doceniać Twoje bezinteresowne poświecenie się działalności lekarskiej na rzecz ludzi potrzebujących
pomocy, zwłaszcza bezdomnych i ubogich. Nie znajduję słów dla Twej godnej postawy, dla głębokiej wiary w człowieka, dla którego zawsze miałeś życzliwy uśmiech i słowa otuchy. Głęboko wierzę, że
Twa szlachetna postać pozostanie dla nas żywym i niezapomnianym wzorem. NON OMNIS MORIAR…”

Tłumy zgromadzone na Jego ostatniej drodze były potwierdzeniem, jak wyjątkowym był człowiekiem.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

ś+p

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dra n. med. Czesława Żurowskiego

Honorowego Członka Stowarzyszenia Lekarze Nadziei,

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowna pomoc medyczną

w Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.
Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka
pozostanie dla nas niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza.

Msza św. za Zmarłego dra n. med. Czesława Żurowskiego odbędzie się
we wtorek, 8 września 2020 roku o godzinie 11.00
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku .

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia

składa

Zarząd Główny i członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7 w Krakowie odbyło się spotkanie
pracowników Apteki Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej (ul. Na Błonia 1 w
Krakowie) z pracownikami Charytatywnego Punktu Aptecznego d. Apteki Darów na os. Dywizjonu
303 w Krakowie. Celem spotkania było przekazanie części leków Apteki SPO im. Anny Fiszerowej dla
Apteki SLN. Dla przypomnienia – Apteka SPO od początku pandemii zawiesiła swoją działalność w
związku z zamknięciem Przychodni. Uczestnicy spotkania – w większości działający od czasu
powstania Solidarności – wspominali początki działalności obu Aptek, podkreślali olbrzymią pomoc w
dostawie leków ze strony krajów Europy Zachodniej, a w szczególności Francji, Włoch i Niemiec.
Obecnie pomoc ta przebiega w znacznie ograniczonym zakresie i głównie dotyczy okresowych dostaw
leków z Niemiec i Włoch. Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie ze strony
uczestników spotkania dla Pani mgr Elżbiety Duńskiej – wieloletniej kierowniczki Charytatywnego
Punktu Aptecznego d. Apteki Darów SLN, kończącej pracę w SLN.

POWIADOMIENIE O MIEJSCU, TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LEKARZE NADZIEI

Działając w oparciu o treść Uchwał nr 1 i nr 2, podjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r., niniejszym powiadamiam członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (§15 pkt 11 Statutu), które:

odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
przy ulicy Smoleńsk 4 w Krakowie,

dnia 15 października 2022 r., o godzinie 11:00.  (I termin)
dnia 15 października 2022 r., o godzinie 12:00.  (II termin)

Walne Zebranie Członków obradować będzie zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (dalej: „Zebranie”) Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (dalej: „SLN”) przez Przewodniczącego Zarządu Głównego.
 2. Wybory:
  1. Komisji Skrutacyjnej Zebrania,
  2. Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SLN.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej SLN.
 7. Stwierdzenie zakończenia kadencji Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybory władz SLN:
  1. Zarządu Głównego, z jednoczesnym ustaleniem liczby członków Zarządu Głównego,
  2. Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja w przedmiocie zmian w Statucie SLN oraz podjęcie stosownych uchwał.
 10. Informacje bieżące; program działania na 2023 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zebrania.

Jednocześnie informuję, że udział w Walnym Zebraniu Członków będzie możliwy jedynie za okazaniem dowolnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość Członka.

Przewodniczący ZG SLN
dr n. med. Marian Kopciuch

W dniu 02.07.2022 r. w krakowskim Parku im. dra Henryka Jordana odbył się festyn pod hasłem „Czas dla Nadziei„. Organizatorami byli Stowarzyszenie Alpha Polska, Fundacja Davida Hathawaya i parafia Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Krakowie.

Wolontariuszy Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” zaproszono w celu zabezpieczenia opieki przedmedycznej i medycznej.

Festyn został zorganizowany przede wszystkim dla uchodźców z Ukrainy i wspomagających ich polskich gospodarzy.

Na dużej scenie wystąpili m. innymi Lidia i Marcin Pospieszalscy z zespołem poszerzonym o artystów z Ukrainy, artyści Gospel i Jarmuła Band. Zajęcia sportowe prowadziło Stowarzyszenie SIEMACHA, były warsztaty plastyczne, solne oraz różne zabawy. Caritas prowadził punkt konsultacyjny i informacyjny dla uchodźców. Każdy mógł skorzystać z kuchni polowej oferującej specjały kuchni ukraińskiej i polskiej.

Wolontariusze Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” dla zgłaszających się osób przeprowadzali nieodpłatnie: konsultacje medyczne, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, badania analityczne (oznaczano stopień wysycenia hemoglobiny) oraz zlecano stosowne leczenie farmakologiczne. Natomiast po leki należało się zgłosić do Przychodni Lekarskiej dla Bezdomnych i Ubogich w Krakowie ul. Smoleńsk 4 mieszczącej się w budynku Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

W dniu 9.06.2022 r. w przychodni SLN gościliśmy p. Jana Krzysztofa Malkiewicza z Rodziną brata śp. Andrzeja Malkiewicza, który w testamencie przekazał 3 % swojego majątku dla naszego Stowarzyszenia. Okazją do tego spotkania było odsłonięcie tablicy memoratywnej ku czci Andrzeja Malkiewicza. Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy zakupić nowoczesny aparat USG a tym samym poszerzyć diagnostykę medyczną naszych pacjentów.

Na tablicy, oprócz zdjęcia fundatora umieszczono życiorys, który publikujemy poniżej:

Andrzej Malkiewicz urodził się 24 listopada 1927 roku w Krakowie, w rodzinie lekarskiej. Jego ojciec był znanym w Krakowie pediatrą, a dziadek i pradziadek internistami w Baranowiczach i Mińsku.

Andrzej pod koniec II wojny zdał maturę w tajnym systemie nauczania i niedługo po zakończeniu wojny wyjechał do Wielkiej Brytanii do ojca, który w Edynburgu wykładał pediatrię na polskim wydziale lekarskim utworzonym tam podczas wojny.

Od 1946 do 1950 roku Andrzej studiował historię na Uniwersytecie w Edynburgu, a w latach 1950-51 w Magdalen College w Oxfordzie.

W 1952 roku został zaangażowany jako wykładowca historii, na Uniwersytecie Edynburskim, gdzie wykładał aż do emerytury.

Przez większość swego życia w Szkocji, Andrzej kolekcjonował starą broń, starodruki oraz porcelanę i cynę. W roku 2013 ofiarował bibliotece Uniwersytetu w Edynburgu około 300 starodruków. W tym okresie sprzedał też na aukcjach swoje kolekcje broni i innych przedmiotów antycznych, co pozwoliło mu na charytatywne zapisy testamentowe m.in. dla Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

W 2013 roku Andrzej powrócił na stałe do Krakowa i w roku 2019 w wieku 91 lat spoczął w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim.

Andrzej jest pamiętany jako wielki erudyta, niezły poeta-satyryk, oraz tłumacz bajek Ignacego Krasickiego na angielski. Nigdy się nie ożenił i pozostał bardzo dowcipnym, ujmującym starym kawalerem.

Jan Krzysztof Malkiewicz