IV ŚWIATOWE DNI UBOGICH

Ze względu na pandemię IV Światowe Dni Ubogich odbyły się w zmienionej formule. Zgodnie z ustaleniami Dyrekcji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – przy wzmocnionej obsadzie lekarskiej, farmaceutów i pielęgniarek  zwiększono liczbę przyjęć ubogich i bezdomnych pacjentów w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Zgłaszający się ubodzy pacjenci z całego województwa małopolskiego ,po badaniu lekarskim wg rozpoznanych jednostek chorobowych  otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, kierowano na badania diagnostyczne.

Udzielono 173 pacjentom pomocy medycznej; dwóch pacjentów ze względu na stan zagrażający życiu zostało skierowanych do szpitala. Należy wspomnieć, że nasza działalność ma między innymi charakter osłonowy dla mieszkańców miasta przed przenoszeniem różnych chorób infekcyjnych.

Do przeprowadzenia tej akcji otrzymaliśmy finansowe wsparcie jedynie ze strony OIL w Krakowie oraz pomoc logistyczną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący

ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Pożegnanie Dr. med. Czesława Żurowskiego

W dniu 8 września 2020 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnaliśmy Dr. med. Czesława Żurowskiego, Honorowego Członka SLN, wieloletniego Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Krakowskiego SLN, Kierownika Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych.

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowną pomoc medyczną. Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka pozostanie niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza. Był obdarzony wyjątkowym zaufaniem społecznym, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Nie da się wyrazić słowami pustki, jaką po sobie pozostawił.
Warto tutaj przytoczyć przesłane pożegnanie prof. Zbigniewa Chłapa o Dr. Czesławie Żurowskim, które odczytałem w czasie mojej mowy pożegnalnej, a które oddają naszą wspólną ocenę tego
wspaniałego człowieka:
„Żegnam Cię dziś, Drogi Przyjacielu i Kolego, i poczytuję sobie za zaszczyt, iż przez długie lata mogłem doceniać Twoje bezinteresowne poświecenie się działalności lekarskiej na rzecz ludzi potrzebujących
pomocy, zwłaszcza bezdomnych i ubogich. Nie znajduję słów dla Twej godnej postawy, dla głębokiej wiary w człowieka, dla którego zawsze miałeś życzliwy uśmiech i słowa otuchy. Głęboko wierzę, że
Twa szlachetna postać pozostanie dla nas żywym i niezapomnianym wzorem. NON OMNIS MORIAR…”

Tłumy zgromadzone na Jego ostatniej drodze były potwierdzeniem, jak wyjątkowym był człowiekiem.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

ś+p

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dra n. med. Czesława Żurowskiego

Honorowego Członka Stowarzyszenia Lekarze Nadziei,

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowna pomoc medyczną

w Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.
Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka
pozostanie dla nas niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza.

Msza św. za Zmarłego dra n. med. Czesława Żurowskiego odbędzie się
we wtorek, 8 września 2020 roku o godzinie 11.00
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku .

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia

składa

Zarząd Główny i członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7 w Krakowie odbyło się spotkanie
pracowników Apteki Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej (ul. Na Błonia 1 w
Krakowie) z pracownikami Charytatywnego Punktu Aptecznego d. Apteki Darów na os. Dywizjonu
303 w Krakowie. Celem spotkania było przekazanie części leków Apteki SPO im. Anny Fiszerowej dla
Apteki SLN. Dla przypomnienia – Apteka SPO od początku pandemii zawiesiła swoją działalność w
związku z zamknięciem Przychodni. Uczestnicy spotkania – w większości działający od czasu
powstania Solidarności – wspominali początki działalności obu Aptek, podkreślali olbrzymią pomoc w
dostawie leków ze strony krajów Europy Zachodniej, a w szczególności Francji, Włoch i Niemiec.
Obecnie pomoc ta przebiega w znacznie ograniczonym zakresie i głównie dotyczy okresowych dostaw
leków z Niemiec i Włoch. Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie ze strony
uczestników spotkania dla Pani mgr Elżbiety Duńskiej – wieloletniej kierowniczki Charytatywnego
Punktu Aptecznego d. Apteki Darów SLN, kończącej pracę w SLN.

W okresie od 2 sierpnia 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r. Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną:

medaid@sln.org.pl

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej mieszcząca się w Warszawie przy ul. Targowej 25 wsparła finansowo Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przekazując darowiznę w wysokości 10 000 PLN.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku realizowaliśmy projekt z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

„Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogich, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w okresie wiosny”.

Dzięki przekazanym środkom zakupiono leki, witaminy, odżywki, środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i środki higieny osobistej. Każda zgłaszająca się osoba objęta projektem została poddana niezbędnym zabiegom pielęgniarskim i otrzymała potrzebne leki, witaminy, odżywki oraz ciepłą odzież. Równocześnie każdej zgłaszającej się osobie została udzielona konsultacja medyczna przez lekarzy specjalistów.

Za otrzymaną darowiznę serdecznie dziękujemy.

Sprawozdanie z realizacji umowy o praktyki studenckie pomiędzy Wydziałem Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego a Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei

W nawiązaniu do umowy o praktyki studenckie z września 2020 r. przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei dr n. med. Marian Kopciuch oraz prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, dziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ponowili w dniu 13.07.2021 r. – przerwaną przez pandemię – podpisaną umowę o realizację praktyk studenckich dla kierunku Psychologia. Podpisanie umowy poprzedziło spotkanie władz Stowarzyszenia z władzami Wydziału, na którym omówiono cele i zasady współpracy. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei na mocy umowy zapewnia realizację praktyk zgodnie z przedłożonym przez studenta programem, zapewnia studentom opiekę kierownika lub wyznaczonego opiekuna, zapoznaje studentów z przepisami porządkowymi oraz wewnętrznymi procedurami w zakresie zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązującymi na terenie Przychodni, pozostającymi w zgodności z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego; zapoznaje studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej lub innymi aktami prawa obowiązującymi studenta w czasie praktyki, umożliwia opiekunowi dydaktycznemu sprawowania nadzoru dydaktycznego nad praktyką, potwierdza przebieg i fakt odbycia praktyki w dzienniczku praktyk.

  Głównym celem praktyk jest nabycie umiejętności wsparcia i niesienia pomocy psychologicznej osobom korzystających z usług oferowanych przez Przychodnię. Podpisanie umowy skutkuje również podejmowaniem przez obie strony działań o charakterze naukowym i badawczym (np. organizowanie wspólnych konferencji poświęconych problemom osób bezdomnych i ubogich) oraz badaniami dotyczącymi kondycji psychicznej i zdrowotnej beneficjentów usług oferowanych przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei.      Sytuacja pandemii i praca w rygorze sanitarnym mocno ograniczyła aktywność studentów, jednak pierwsi praktykanci już zdobywają zawodowe doświadczenia w Przychodni przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.