IV ŚWIATOWE DNI UBOGICH

Ze względu na pandemię IV Światowe Dni Ubogich odbyły się w zmienionej formule. Zgodnie z ustaleniami Dyrekcji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – przy wzmocnionej obsadzie lekarskiej, farmaceutów i pielęgniarek  zwiększono liczbę przyjęć ubogich i bezdomnych pacjentów w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

Zgłaszający się ubodzy pacjenci z całego województwa małopolskiego ,po badaniu lekarskim wg rozpoznanych jednostek chorobowych  otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, kierowano na badania diagnostyczne.

Udzielono 173 pacjentom pomocy medycznej; dwóch pacjentów ze względu na stan zagrażający życiu zostało skierowanych do szpitala. Należy wspomnieć, że nasza działalność ma między innymi charakter osłonowy dla mieszkańców miasta przed przenoszeniem różnych chorób infekcyjnych.

Do przeprowadzenia tej akcji otrzymaliśmy finansowe wsparcie jedynie ze strony OIL w Krakowie oraz pomoc logistyczną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący

ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Pożegnanie Dr. med. Czesława Żurowskiego

W dniu 8 września 2020 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie żegnaliśmy Dr. med. Czesława Żurowskiego, Honorowego Członka SLN, wieloletniego Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Krakowskiego SLN, Kierownika Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych.

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowną pomoc medyczną. Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka pozostanie niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza. Był obdarzony wyjątkowym zaufaniem społecznym, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Nie da się wyrazić słowami pustki, jaką po sobie pozostawił.
Warto tutaj przytoczyć przesłane pożegnanie prof. Zbigniewa Chłapa o Dr. Czesławie Żurowskim, które odczytałem w czasie mojej mowy pożegnalnej, a które oddają naszą wspólną ocenę tego
wspaniałego człowieka:
„Żegnam Cię dziś, Drogi Przyjacielu i Kolego, i poczytuję sobie za zaszczyt, iż przez długie lata mogłem doceniać Twoje bezinteresowne poświecenie się działalności lekarskiej na rzecz ludzi potrzebujących
pomocy, zwłaszcza bezdomnych i ubogich. Nie znajduję słów dla Twej godnej postawy, dla głębokiej wiary w człowieka, dla którego zawsze miałeś życzliwy uśmiech i słowa otuchy. Głęboko wierzę, że
Twa szlachetna postać pozostanie dla nas żywym i niezapomnianym wzorem. NON OMNIS MORIAR…”

Tłumy zgromadzone na Jego ostatniej drodze były potwierdzeniem, jak wyjątkowym był człowiekiem.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

ś+p

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dra n. med. Czesława Żurowskiego

Honorowego Członka Stowarzyszenia Lekarze Nadziei,

Dr Żurowski był przez wiele lat ofiarnym lekarzem niosącym bezinteresowna pomoc medyczną

w Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.
Jego pełna dobroci i życzliwości postawa wobec drugiego człowieka
pozostanie dla nas niedościgłym wzorem Szlachetnego Lekarza.

Msza św. za Zmarłego dra n. med. Czesława Żurowskiego odbędzie się
we wtorek, 8 września 2020 roku o godzinie 11.00
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku .

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia

składa

Zarząd Główny i członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 17 lipca 2020 r. w siedzibie ZG SLN przy al. Pokoju 7 w Krakowie odbyło się spotkanie
pracowników Apteki Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej (ul. Na Błonia 1 w
Krakowie) z pracownikami Charytatywnego Punktu Aptecznego d. Apteki Darów na os. Dywizjonu
303 w Krakowie. Celem spotkania było przekazanie części leków Apteki SPO im. Anny Fiszerowej dla
Apteki SLN. Dla przypomnienia – Apteka SPO od początku pandemii zawiesiła swoją działalność w
związku z zamknięciem Przychodni. Uczestnicy spotkania – w większości działający od czasu
powstania Solidarności – wspominali początki działalności obu Aptek, podkreślali olbrzymią pomoc w
dostawie leków ze strony krajów Europy Zachodniej, a w szczególności Francji, Włoch i Niemiec.
Obecnie pomoc ta przebiega w znacznie ograniczonym zakresie i głównie dotyczy okresowych dostaw
leków z Niemiec i Włoch. Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie ze strony
uczestników spotkania dla Pani mgr Elżbiety Duńskiej – wieloletniej kierowniczki Charytatywnego
Punktu Aptecznego d. Apteki Darów SLN, kończącej pracę w SLN.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2020

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

2. Wybranie Przewodniczącego oraz sekretarza zebrania – głosowanie jawne.

3. Wybranie członków komisji Statutowych – głosowanie jawne.

  • Mandatowo-Skrutacyjnej
  • Uchwał i wniosków

4. Przedstawienie projektu porządku obrad, wniesienie propozycji ewentualnych
zmian i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania – głosowanie jawne.

5. Komunikat komisji statutowych (ukonstytuowanie).

6. Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

7. Prezentacja sprawozdań merytorycznych za rok 2020:

  • Oddział w Krakowie
  • Oddział w Warszawie
  • Zarząd Główny

8.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego – głosowanie jawne.

10. Prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2020.

11. Dyskusja nad sprawozdaniem.

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – głosowanie jawne.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Sprawozdanie komisji ds. Uchwał i wniosków.

15. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych spraw przez komisji Uchwał i wniosków.

16. Zakończenie obrad.

Śp. EMILIA CHMIELOWA
Honorowy Członek Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”
Zmarła we Lwowie 27 kwietnia 2021 r.

 

Nie znajdujemy słów, by w pełni wyrazić smutek towarzyszący pożegnaniu Osoby, która poświęciła całe swe życie szlachetnym, celom służenia ludziom żyjącym na Kresach Południowo-Wschodnich, na Ukrainie, wymagającym wsparcia i pomocy.

Myślą przewodnią Jej działalności była chęć nawiązywania przyjaznych stosunków współpracy i porozumienia między oboma żyjącymi tam nacjami: polskiej i ukraińskiej.

Dzięki Jej doskonałej znajomości potrzeb tamtejszej ludności, mogliśmy w ramach misji, jako Lekarze Nadziei organizować nie tylko pomoc lekarską, ale także liczne konferencje i spotkania środowiskowe, a zwłaszcza spotkania z młodzieżą. Obok krzewienia patriotyzmu, pielęgnowania polskich tradycji, kultury i języka – miały one na celu zachęcanie młodzieży do „Powszechnej Promocji Zdrowia”. Nasz program profilaktyki zdrowia spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników konferencji, zwłaszcza lekarzy i nauczycieli. Byliśmy więc, z Panią Emilią Chmielową w Mościskach, we Lwowie, Kamieńcu Podolskim, Płoskirowie, w Żytomierzu i w Czerniowcach.

O wielkim społecznym zaangażowaniu śp. Emilii Chmielowej, świadczą zaszczytne funkcje, jakie pełniła: przede wszystkim, jako twórca i Prezes Federacji Polskich na Ukrainie, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata, Sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych czy Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu R.P.

Otrzymała też wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2011) i Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2004). Ponadto odznaczona była honorowymi odznakami, takimi jak: Zasłużony dla Kultury Polskiej (1996) czy Bene Merito (2013), medalem Pro Memoria oraz statuetką Semper Fidelis (2012).

Dziś możemy jedynie wymienić Jej zasługi i wspominać tę niezwykłą, zawsze pogodną Osobę i Jej życzliwość dla ludzi zwracających się do Niej o pomoc.

Pozostanie w naszej pamięci, jako wzór Człowieka, który nigdy nie utracił Nadziei na rozwiązanie problemów zwaśnionego świata.

 

b. Przewodniczący ZG SLN
prof. dr med. Zbigniew Chłap

Przewodniczący ZG SLN
dr n. med. Marian Kopciuch